english

 

ÁLTALÁNOS SZERŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

 

1.1
Jelen szerződés rendelkezéseit a Fővárosi Bíróságnál, mint Cégbíróságnál Cg.09-09-004053 cégjegyzékszámon bejegyzett FAKER 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4220 Hajdúböszörmény Középkert u. 6.; ) mint Szállító által forgalmazott árukra és szolgáltatásokra valamint e körben Szállító és Megrendelő (a továbbiakban együttesen Felek) között létrejövő valamennyi szerződéses jogviszonyra alkalmazni kell.

1.2
Jelen szerződés rendelkezéseitől kizárólag Szállító és Megrendelő írásban megkötött külön megállapodása alapján lehet eltérni.

 

2. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

2.1
Jelen szerződés létrejön, amennyiben Megrendelő írásos (faxon, e-mail vagy postai úton) vagy szóbeli (Szállító székhelyén, vagy telephelyein vagy üzlethelyiségeiben) megrendelését Szállító írásban visszaigazolja és az 8.2. pontban meghatározott előleget Szállítónak megfizeti, vagy közvetlen raktári eladás esetén a helyszínen szóban visszaigazolja és kifizeti. Utóbbi esetben az írásbeli visszaigazolást a számla helyettesíti.

2.2
A megrendelés Szállító által történő eltérő elfogadása, illetve visszaigazolása új ajánlatnak minősül, melyet Megrendelőnek el kell fogadnia. Az áru átvétele és/vagy az áru ellenértékének („Vételár”) megfizetése az ajánlat elfogadásának minősül.

2.3
Ajánlattétel esetén, az ajánlati kötöttség időtartama 30 naptári nap.

2.4
Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító raktáron nem található áruira vonatkozó megrendelés esetén Szállító az árut egyedileg rendeli meg, ez esetben Megrendelő megrendelését Szállító visszaigazolását követően egyoldalúan nem módosíthatja, és attól nem állhat el.

 

3. VÉTELÁR

 

3.1
Az árukra vonatkozóan megadott vételárak – amennyiben azt Felek írásban ettől eltérően nem rögzítették – a Szállító 4220 Hajdúböszörmény Középkert u. 6. szám alatti telephelyén történő történő átvételre értendők.

3.2
Szállító ajánlataiban, árjegyzékeiben vagy egyéb kiadványaiban közölt árukra és szolgáltatásokra vonatkozó árak, rajzok, ábrák, méretek, súlyok vagy egyéb adatok csak tájékoztató jellegűek.

3.3
A Vételárat a megrendelés visszaigazolását követően Szállító egyoldalúan akkor módosíthatja, ha
a./ a jogszabály vagy hatósági rendelkezés azt indokolttá teszi,
b./ a szerződéskötést követően olyan tény, körülmény vagy esemény következik be, mely a leggondosabb kereskedői körültekintés mellett sem volt előre látható
c./ a szerződéskötés és a teljesítés időpontja között legalább 30 nap eltelt és ezen időtartamon belül a Magyar Nemzeti Bank Forint árfolyamát az Euróhoz, vagy konvertibilis valutához képest 10%-ot meghaladó mértékben leértékelte.

3.4
Szállító egyoldalúan, a 3.3 pontban foglalt szerint legalább 10% mértékű árváltoztatása esetén Megrendelő jogosult jelen szerződéstől elállni, azonban ebben az esetben Szállítóval szemben sem közvetlen, sem közvetett kártérítésre nem jogosult.

 

4. TELJESÍTÉS HELYE, IDEJE ÉS MÓDJA

 

4.1
A jelen szerződés szerinti értékesítés esetén a teljesítés helye a Szállító
4220 Hajdúböszörmény Középkert u. 6.címen található telephelye, illetve 4.5 pont esetén Megrendelő által megadott szállítási cím.

4.2
Szállító az árut a megállapodott és előre leegyeztetett (telefon, e-mail, fax) határnapon vagy határidőn belül Megrendelőnek összeállítja és átadja. Az áru minőségi és mennyiségi átvétele az áru átadásakor történik az 6. pont szerint. Szállító elő-, és részszállításra jogosult.

4.3
Az áru elszállításáról – felek eltérő megállapodás hiányában – Megrendelő köteles gondoskodni. A teljesítés ideje az áru átvételének időpontja. Amennyiben az áru beépítése Szállító kivitelezésében történik, az áru egyszeri egy tételben történő kiszállításáért Szállító külön díjat nem érvényesít.

4.4
Amennyiben Megrendelő saját fuvareszközén, vagy az általa megrendelt fuvarozóval szállítja el az árut, úgy saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni a fuvareszközre rakásról és az elszállításról. Megrendelő a fuvareszközt a megadott szállítási napon nyitvatartási időben köteles előállítani az áru berakodására.

4.5
Felek megállapodhatnak úgy is, hogy Szállító az árut a Vételáron felüli fuvardíj és minden egyéb felmerülő költség (rakodás, behajtási engedély stb.) ellenében a Megrendelő által megjelölt címre szállítja. Ez esetben a teljesítés helye Megrendelő által megadott szállítási cím. A teljesítés ideje pedig Megrendelő illetve meghatalmazott képviselője általi áruátvétel időpontja. Az átvételt a szállítólevélen dátummal, aláírással, pecséttel rögzíteni kell. A fuvardíjat a mindenkori érvényes árajánlat tartalmazza.

4.6
Amennyiben Megrendelő az árut a megállapodott teljesítési határidő elteltét követő 8 naptári napon belül nem veszi át, úgy Szállító Megrendelő költségére és felelősségére tárolási díj felszámítása mellett az árut megőrzi. A tárolási díj mértéke havonta az át nem vett áru rendelés szerinti (számla kiállítása esetén a számlán szereplő) nettó értékének 3%-a, és minden megkezdett hónap után fizetendő. Ez esetben a teljesítés ideje a tárolás kezdő napja.

4.7
Amennyiben Megrendelő az áru átvételével 30 napot meghaladó késedelembe esik, Szállító jogosult a jelen szerződéstől elállni, az árut visszavenni, azt harmadik személy részére értékesíteni, valamint ezt követően a Megrendelővel pénzügyileg elszámolni.

4.8
Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító kereskedelmi tevékenysége körében közvetítő tevékenységet is végezhet, ezért a szerződésben megjelölt szállítási határidők ezen áruk vonatkozásában csak tájékoztató jellegűek, esetleges késedelemért a Szállítót nem terheli felelősség, amennyiben az beszállítója késedelmére vezethető vissza.

4.9
Az áru átadásának – eltérő írásbeli megállapodás hiányában – feltétele a Vételár teljes összegének (100%) Szállító felé történő megfizetése.

 

 

 

5. KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

 

5.1
Amennyiben beépítési szolgáltatás is megrendelésre került, akkor a 4.3 pont szerint az áru helyszínre történő kiszállítása térítésmentes.

5.2
Az áru beépítésének megkezdése előtt Szállító, illetve meghatalmazottja ellenőrzi, hogy a munkaterület alkalmas e az áru beépítésére. Megbizonyosodik arról, hogy a megfelelő előkészítés megtörtént, a beépítés során keletkező hulladék elhelyezése biztosított, és minden a biztonságos munkát befolyásoló tényező rendelkezésre áll.

Az Szállító – amennyiben nem volt helyszíni felmérés – megtagadhatja a bontási, beépítési feladatot, ha olyan állapotokat tapasztal a helyszínen, amely összeegyezhetetlen a kulturált, munkavédelmi és egészségügyi szempontból is kielégítő munkavégzéssel, vagy fizikailag nem fér a munkaterülethez, esetleg nem várták a megbeszélt időpontban.

Amennyiben fenti feltételek valamelyike bekövetkezik, úgy a munkaterületet nem veszi át, és erről az okok megjelölésével jegyzőkönyvet készít.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Szállító nem vállal semmilyen garanciát a helyszín statikai állapotáért, az esetleges bontási és beépítési folyamat során vagy azt követően keletkező statikai hibákért és épületkárosodásért.

5.3
A megrendelt szolgáltatás elvégzése után – a 6. ponton túlmenően – a felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. Megrendelő a jegyzőkönyv átolvasását követően azt aláírja, ezzel igazolva a munka jó minőségben történő elvégzését és annak átvételét.
Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását megelőzően Megrendelő köteles meggyőződni a beépített szerkezetek, alkatrészek és kiegészítők mennyiségi, minőségi állapotáról valamint azok sérülésmentességéről.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását követően hibák és hiányosságok Szállítóval való elismertetésére Megrendelőnek nincs lehetősége.

5.4
Amennyiben Megrendelő az átadás-átvételi eljárás során hiánypótlásra, vagy esetleg javításra szólítja fel Szállítót, úgy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben ezt rögzíteni kell.
Ebben az esetben Szállító 10 munkanapon belül köteles a hiányosságokat pótolni, az esetleges hibákat kijavítani.
Amennyiben a beépített áru külföldi szállítótól származik, akkor a fent említett határidő a szállítás időtartamával -, de legfeljebb 15 munkanappal – kitolódik.

Az esetleges javításokat követően az átadás-átvételi eljárást az 5.3 pont szerint meg kell ismételni.

5.5
A hibátlan árukat, illetve azok beépítését Megrendelő köteles átvenni és azt pénzügyileg rendezni.

5.6
A beépítés során további pót- vagy kiegészítő – a szerződésben előre nem rögzített – munkára kizárólag a Szállítóval történő egyeztetés után van lehetőség. Az egyeztetést követően a megállapodást írásban kell rögzíteni.

Megrendelő a pót- és kiegészítő munkákkal kapcsolatban nem egyeztethet Szállító alvállalkozójával vagy a beépítést végző alkalmazottjával. Ilyen vagy ehhez hasonló egyezségek létrejöttét Szállító nem ismeri el.

 

 

6. MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI ÁTVÉTEL

 

6.1
A mennyiségi és minőségi átvétel helye a fenti 4.1. és 4.5. pontban meghatározott teljesítési hely. Az átvétel során Megrendelő, illetve átvevő köteles a gyári csomagolás sértetlenségét ellenőrizni, a csomagokat és árukat darabszámra átvenni.

6.2
Megrendelő az áru átvételének megtagadására illetve visszaküldésére kizárólag Szállítóval kötött írásbeli megállapodás vagy Szállító hibás teljesítése esetén jogosult.

 

 

 

7. MINŐSÉG, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

 

7.1
Szállító az áruk minőségét minőségi bizonyítvánnyal tanúsítja, valamint használati, kezelési útmutatót és – jótállás esetén – jótállási jegyet ad át Megrendelő részére. Szállító szavatol azért, hogy az áruk a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, szokásos jó minőségűek és megfelelnek az eseti szerződésben rögzített és/vagy az EU szabványoknak.

A rendeltetésszerű használat a melegburkolatok esetén a maximum 2 % nedvességtartalmú, + 15 C° feletti aljzatra és + 18 C° feletti léghőmérsékletű és 50-55 % páratartalmú helyiségekbe történő lerakást, majd ezt követően a fenti adatok betartása melletti használatot jelentik!

7.2
A sérült csomagolásról, vagy áruról Megrendelő köteles az átvétel helyén a fuvarozóval szembeni igény érvényesítésére alkalmas jegyzőkönyvet felvenni és azt a fuvarozóval, Szállító székhelyén, telephelyén vagy üzlethelységeiben történt átvétel esetén pedig az árut átadó személlyel kell aláíratni. Amennyiben Megrendelő ezt elmulasztja, a bekövetkezett mennyiségi, minőségi hibáért, illetve kárért Szállító nem felel.

7.3
Minőségi kifogás esetén Szállító saját döntése alapján a hibás árut kicseréli, vagy árengedményt ad azokra. Szállító mennyiségi és minőségi hiba következtében fennálló kártérítési felelőssége a közvetett károkra és elmaradt hasznokra nem terjed ki.

7.4
Értékcsökkent / leértékelt (sérült) áru vásárlása esetén Megrendelő minőségi kifogással nem élhet. Szállító felelősségét a Ptk. 314. § értelmében kizárja.

7.5
Szállító a termékfelelősség körében az 1993. évi X. törvény szerint tartozik felelősséggel.

 

 

8. FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

8.1
A Vételárat Megrendelő készpénzzel vagy átutalás útján a megrendelés visszaigazolásán, vagy az elfogadott ajánlaton feltüntetett módon, a számlán szereplő határidőben köteles kiegyenlíteni.

8.2
Eltérő megállapodás esetén kívül Megrendelő Szállítónak a vételár 50%-át (Vételárelőleg) a kiállított számlán feltüntetett határidőn belül köteles előre megfizetni, mely egyben a 2.1 pont szerint a szerződés létrejöttének feltétele.

8.3
Megrendelő jelen szerződéstől – erre vonatkozó kikötés esetén – a megrendelés visszaigazolását követő elállása esetén bánatpénz (Ptk. 319. § (2) bek.) fizetésére köteles. A bánatpénz összege a Vételár 50 %-ának megfelelő összeg. Szállító jogosult a Vételárelőleg összegébe a bánatpénzt beszámítani.

8.4
Megrendelő kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján jogosult bármilyen követelését a számla ellenértékébe beszámítani.

 

 

 

9. FIZETÉSI KÉSEDELEM

 

9.1
Megrendelő fizetési késedelme esetén a számlán szereplő fizetési határnapot követő naptól a Vételár teljes összegének megfizetéséig terjedő időre késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat 7 %-kal növelt összege.

9.2
Szállító Megrendelő részletfizetéseit a legrégebben lejárt követelések késedelmi kamatainak, majd tőkeösszegeinek kiegyenlítésére fordítja.

9.3
Megrendelő fizetési késedelme esetén Szállító által esetlegesen nyújtott árengedmények ill. egyéb kedvezmények hatályukat veszítik és Megrendelő a teljes Vételár megfizetésére köteles, valamint Szállító felé fennálló teljes tartozás azonnal esedékessé válik, továbbá Szállító az általa korábban keretjelleggel megadott fizetési határidők egyoldalú módosítására is jogosult. E jog Szállítót Megrendelő fizetésképtelensége esetén, vagy amennyiben Megrendelő ellen csődeljárás, vagy felszámolási eljárás megindítása iránti eljárás, vagy felszámolási eljárás indul, vagy amennyiben Megrendelő korábbi megrendeléseinél szerződésszegő magatartást tanúsított, szintén megilleti.

9.4
Megrendelő fizetési késedelme esetén Szállító jogosult a további szállításokat leállítani illetve felfüggeszteni anélkül, hogy ez szerződésszegésnek minősülne. Szállító a további kiszállítások megkezdését biztosíték adásához vagy azonnali készpénzes fizetéshez kötheti.

9.5
Amennyiben Megrendelő a számlán szereplő esedékességi határnapot követő 15 napon belül Szállító felé a számlával, a számlán szereplő árukkal vagy azok ellenértékével kapcsolatosan tartozását nem vitatja, úgy a megrendelés teljesítettnek, a számla pedig Megrendelő által befogadottnak, Szállító követelése elismertnek és nem vitatott tartozásnak minősül. Ez esetben Megrendelő fizetési késedelme esetén Szállító jogosult Megrendelő fizetésképtelenségét feltételezni.

9.6
Megrendelő 15 napot meghaladó fizetési késedelme esetén Megrendelő köteles Szállító erre vonatkozó felszólításában meghatározott határidőn belül biztosítékot nyújtani a Vételár megfizetésére. Ennek elmaradása esetén Szállító jogosult a jelen szerződéstől elállni. Megrendelő képviseletében jelen szerződést aláíró a másodlagos felelősség szabályai szerint személyében kezességet vállal Megrendelő Szállító felé fennálló tartozásáért.

 

 

 

10. TULAJDONJOG FENNTARTÁS

 

10.1
Szállító a Vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja.

10.2
Megrendelő a Vételár megfizetéséig az árut nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, azt be nem építheti és fel nem dolgozhatja. A tulajdonjog fenntartással érintett áru feldolgozása, beépítése esetén a választás joga Szállítót, mint tulajdonost illeti meg (Ptk. 133 § 3. bek.). Dologegyesülés esetén Szállítónak résztulajdona keletkezik (Ptk. 134 §.). Megrendelő jelen szerződés szerint Szállítóra engedményezi a közös tulajdon értékesítéséből Szállító tulajdoni hányadának megfelelő összeget.

10.3
Amennyiben Megrendelő továbbértékesítés céljából vásárolja meg az árut, köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt az áru tárolásáról megfelelően gondoskodni. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, illetve az állagában bekövetkező bármely kárért Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik. Megrendelő ez esetben köteles Szállító termékére is kiterjedő vagyonbiztosítást kötni.

10.4
Megrendelő 15 napot meghaladó fizetési késedelme esetén Szállító, illetve megbízottja jogosult Megrendelő székhelyéről, telephelyéről, fióktelepéről a tulajdonjog fenntartással átadott termékeket Megrendelő költségére elszállítani. Megrendelő tartozása az elszállított termékek átadási árával csökken, a szállítás költségeivel azonban nő.

 

 

 

11. VIS MAIOR

 

Felek mentesülnek szerződéses kötelezettségük teljes vagy részleges teljesítése alól, amennyiben a teljesítés befolyási körükön kívül álló, előre nem látható és el nem hárítható akadály (vis maior) következtében hiúsul meg. Vis maiornak tekintendők pl., de nem kizárólagosan az alábbiak: háborúk, forradalmak, sztrájkok, embargók, természeti katasztrófák és események (tűz, árvíz, földrengés, stb.). Vis maior esetén az a fél, akinek érdekkörében az akadály felmerült, a másik felet az okról és az akadály várható időtartamáról a lehető legrövidebb időn belül írásban köteles értesíteni.

 

 

 

12. JOGOK ÁTRUHÁZÁSA

 

Felek a jelen szerződés hatálya alá tartozó jogaikat és kötelezettségeiket harmadik személyre csak a másik fél előzetes hozzájárulása esetén ruházhatják át.

 

 

 

13. ALKALMAZANDÓ JOG, JOGVITÁK

 

13.1
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

13.2
Felek közötti jogvita esetére Felek a Pp. 41. § (1)-(3) bekezdése alapján alávetik magukat Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

 

Budapest, 2012. március 1.

Faker 2000 Kft. Vezetősége